Benchamarachuthit Chanthaburi School | King Vajiravudh & Princess Bejaratana Educational Institues Network

มอบตัว วันที่ 3 เมษายน 2565


- ม.4/8 - ม.4/12 ณ โดมสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

+ ม.4/8 เวลา 08.30 - 09.30 น.

+ ม.4/9 เวลา 09.00 - 10.00 น

+ ม.4/10 เวลา 09.30 - 10.30 น.

+ ม.4/11 เวลา 10.00 - 11.00 น.

+ ม.4/12 เวลา 10.30 - 11.30 น.


- ม.4/13 - ม.4/16 ณ โดมหอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

+ ม.4/13 เวลา 08.30 - 09.30 น.

+ ม.4/14 เวลา 09.00 - 10.00 น

+ ม.4/15 เวลา 09.30 - 10.30 น.

+ ม.4/16 เวลา 10.00 - 11.00 น.


 • รายงานตัว วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ โดมสนามบาสเกตบอล ตามกำหนดเวลา ดังนี้

เวลา 08.30 - 09.30 น. ลำดับที่ 1 - 40

เวลา 09.00 - 10.00 น. ลำดับที่ 41 - 80

เวลา 09.30 - 10.30 น. ลำดับที่ 81 - 120

เวลา 10.00 - 11.00 น. ลำดับที่ 121 - 160

เวลา 10.30 - 11.30 น. ลำดับที่ 161 - 200

ขอให้นำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประชาชนมาด้วย ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์


NEWS Update

 • 25 กุมภาพันธ์ 2565 เพิ่มตารางสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 🔗Click

 • 24 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

 • 13 กุมภาพันธ์ 2565 เพิ่มตัวอย่างใบสมัคร + บัตรประจำตัวผู้สมัคร ที่พิมพ์จากระบบ

 • 11 กุมภาพันธ์ 2565 เพิ่มประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ และความสามารถพิเศษ 🔗Click

 • 4 กุมภาพันธ์ 2565 เพิ่มเอกสารประกาศ/ระเบียบการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 🔗Click

 • 4 กุมภาพันธ์ 2565 เพิ่มข้อมูลค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา หรือค่าเทอม

 • 3 กุมภาพันธ์ 2565 แนะนำขั้นตอนการสมัครการสมัคร 1-8

 • 3 กุมภาพันธ์ 2565 เพิ่มช่องทางติดต่อผ่าน LINE Official Account

 • 3 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ โควตาโครงการ "เพชรพระเกี้ยว" 🔗Click

 • 1 กุมภาพันธ์ 2565 เพิ่มข้อมูลปฏิทินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 🔗Click
ถามตอบเกี่ยวกับการสมัคร

สมัครห้องเรียนพิเศษแล้ว สามารถสมัครห้องเรียนปกติได้อีกไหม? ตอบ ในกรณีสอบไม่ได้ห้องเรียนพิเศษ สามารถสมัครสอบห้องเรียนปกติได้ กรณีสอบได้ห้องเรียนพิเศษแล้ว ท่านต้องสละสิทธิ์ก่อนกรอกใบสมัครห้องเรียนปกติ ถ้าตรวจพบว่าสมัครซ้ำซ้อนจะถูกตัดสิทธิ์ทั้งห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ

ยื่นใบสมัคร + หลักฐานการรับสมัครที่ ร.ร.แล้ว แต่ต้องการแก้ไขข้อมูลได้ไหม? ตอบ การยื่นใบสมัคร + หลักฐานการสมัครที่ ร.ร.แล้ว ถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ(login) แก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้อีกรวมทั้งลำดับการเลือกห้อง กรณี ร.ร. ตรวจสอบพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลไม่ถูกต้อง นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

ยื่นใบสมัครที่โรงเรียนไม่ตรงตามวันเวลาในใบสมัครได้ไหม? ตอบ การกำหนดเวลายื่นใบสมัครเป็นการออกโดยระบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการยื่นในสมัครของผู้สมัครเองและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรับสมัคร ดังนั้นทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องจัดสรรค์เวลาให้เหมาะสม จึงควรยื่นให้ตรงกับที่เอกสารระบุ

ถามตอบเกี่ยวกับระบบ

ลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องทำอย่างไร? ตอบ การกรอกใบสมัคร online เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงรายชื่อของผู้สมัคร และมี SMS ส่งกลับไปแจ้งที่โทรศัพท์มือถือของผู้สมัครเอง

กรอกใบสมัคร Online แล้วต้องการแก้ไขทำอย่างไร? ตอบ ให้เข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านที่ผู้สมัครกำหนด แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง กดปุ่มบันทึกข้อมูล แล้วทำการปริ้นต์ใบสมัคร+ใบเข้าห้องสอบ ใหม่

กรอกเลขบัตรประชาชนผู้สมัครผิดต้องการแก้ไขทำอย่างไร? ตอบ กรณีนี้เป็นเรื่องร้ายแรงถือว่าให้ข้อมูลเท็จต่อกรรมการรับสมัคร ให้ทำการติดต่อ Admin ผ่าน Line@ ของระบบรับสมัครเพื่อแก้ไขโดยด่วน

นักเรียนโครงการเพชรพระเกี้ยว สามารถสมัครสอบได้ไหม? ตอบ กรณีที่ไม่รับสิทธิ์โครงการเพชรพระเกี้ยว สามารถสมัครได้ตามปกติ แต่กรณีที่ยื่นยันสิทธิ์แล้ว ยังกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบอีก ทางคณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ทุกกรณี...


Benchamarachuthit Chanthaburi School | King Vajiravudh & Princess Bejaratana Educational Institues Network

10 Siyanuson Rd. Watmai Sub district, Mueang District, Chanthaburi Province, Thailand 22000

Tel. 039-311-170 Fax: 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th

Benchamarachuthit Chanthaburi School | King Vajiravudh & Princess Bejaratana Educational Institues Network