Admission#64
ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (Benchamarachuthit Chanthaburi School)

Benchamarachuthit Chanthaburi School | King Vajiravudh & Princess Bejaratana Educational Institues Network

* ในวันสอบ เริ่มส่งซองเอกสาร ใบสมัคร + หลักฐานการสมัคร ได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป


สามารถพิมพ์ใบสมัคร + บัตรประจำตัวผู้สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป (ติดปัญหาใบสมัครแสดงผลไม่สมบูรณ์ ให้ติดต่อ Admin ที่ Line@)

ประเภทห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 (ความสามารถพิเศษ)

กรอกใบสมัคร Online วันที่ 19-27 เม.ย. 64 (ตรวจสอบข้อมูลและกดยื่นใบสมัคร online)

 • นักเรียนที่สมัคร ความสามารถพิเศษ ต้องกรอกใบสมัคร ห้องเรียนปกติคู่กัน เพื่อเข้าสอบพร้อมหห้องเรียนปกติ จัดลำดับคะแนน

NEWS Update

 • 24 มีนาคม 2564 เพิ่มตารางสอบ นักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

 • 20 มีนาคม 2564 เพิ่มเอกสารระเบียบการรับสมัคร ประเภทห้องเรียนปกติ

 • 17 มีนาคม 2564 เปิดระบบให้สามารถพิมพ์ใบสมัคร + บัตรประจำตัวผู้สมัคร

 • 15 มีนาคม 2564 เปิดระบบกรอกใบสมัคร online

 • 12 มีนาคม 2564 เพิ่มหัวข้อรู้ก่อนเลือกแผนการเรียน

 • 11 มีนาคม 2564 เพิ่มหัวข้อหลักฐานการรับสมัคร

 • 10 มีนาคม 2564 เพิ่มช่องทางการติดต่อสอบถามผ่าน LINE Official

 • 10 มีนาคม 2564 เพิ่มประกาศ/ระเบียบ การรับสมัครประเภทห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม. 4

 • 5 มีนาคม 2564 ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับโควตาโครงการเพชรพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2564

 • 1 มีนาคม 2564 แจ้งปฏิทินการรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

 • 1 มีนามคม 2564 ปรับระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัคร Admin @690xkkxc

ถามตอบเกี่ยวกับการสมัคร

สมัครห้องเรียนพิเศษแล้ว สามารถสมัครห้องเรียนปกติได้อีกไหม? ตอบ ในกรณีสอบไม่ได้ห้องเรียนพิเศษ สามารถสมัครสอบห้องเรียนปกติได้ กรณีสอบได้ห้องเรียนพิเศษแล้ว ท่านต้องสละสิทธิ์ก่อนกรอกใบสมัครห้องเรียนปกติ ถ้าตรวจพบว่าสมัครซ้ำซ้อนจะถูกตัดสิทธิ์ทั้งห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ

ยื่นใบสมัคร + หลักฐานการรับสมัครที่ ร.ร.แล้ว แต่ต้องการแก้ไขข้อมูลได้ไหม? ตอบ การยื่นใบสมัคร + หลักฐานการสมัครที่ ร.ร.แล้ว ถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ(login) แก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้อีกรวมทั้งลำดับการเลือกห้อง กรณี ร.ร. ตรวจสอบพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลไม่ถูกต้อง นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

ยื่นใบสมัครที่โรงเรียนไม่ตรงตามวันเวลาในใบสมัครได้ไหม? ตอบ การกำหนดเวลายื่นใบสมัครเป็นการออกโดยระบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการยื่นในสมัครของผู้สมัครเองและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรับสมัคร ดังนั้นทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องจัดสรรค์เวลาให้เหมาะสม จึงควรยื่นให้ตรงกับที่เอกสารระบุ

ถามตอบเกี่ยวกับระบบ

ลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องทำอย่างไร? ตอบ การกรอกใบสมัคร online เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงรายชื่อของผู้สมัคร และมี SMS ส่งกลับไปแจ้งที่โทรศัพท์มือถือของผู้สมัครเอง

กรอกใบสมัคร Online แล้วต้องการแก้ไขทำอย่างไร? ตอบ ให้เข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านที่ผู้สมัครกำหนด แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง กดปุ่มบันทึกข้อมูล แล้วทำการปริ้นต์ใบสมัคร+ใบเข้าห้องสอบ ใหม่

กรอกเลขบัตรประชาชนผู้สมัครผิดต้องการแก้ไขทำอย่างไร? ตอบ กรณีนี้เป็นเรื่องร้ายแรงถือว่าให้ข้อมูลเท็จต่อกรรมการรับสมัคร ให้ทำการติดต่อ Admin ผ่าน Line@ ของระบบรับสมัครเพื่อแก้ไขโดยด่วน

นักเรียนโครงการเพชรพระเกี้ยว สามารถสมัครสอบได้ไหม? ตอบ กรณีที่ไม่รับสิทธิ์โครงการเพชรพระเกี้ยว สามารถสมัครได้ตามปกติ แต่กรณีที่ยื่นยันสิทธิ์แล้ว ยังกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบอีก ทางคณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ทุกกรณี...


Benchamarachuthit Chanthaburi School | King Vajiravudh & Princess Bejaratana Educational Institues Network

10 Siyanuson Rd. Watmai Sub district, Mueang District, Chanthaburi Province, Thailand 22000

Tel. 039-311-170 Fax: 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th