Admission#64
ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (Benchamarachuthit Chanthaburi School)

Benchamarachuthit Chanthaburi School | King Vajiravudh & Princess Bejaratana Educational Institues Network

 • รายงานตัวและเลือกแผนการเรียน วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามกำหนดเวลา ดังนี้

 • เวลา 08.00 - 08.30 น. ลำดับที่ 001 - 100 รายงานตัว ณ โดมสนามบาสเกตบอล

 • เวลา 09.00 - 09.30 น. ลำดับที่ 101 - 200 รายงานตัว ณ โดมสนามบาสเกตบอล

 • เวลา 10.00 - 10.30 น. ลำดับที่ 201 - 300 รายงานตัว ณ โดมสนามบาสเกตบอล

 • เวลา 11.00 - 11.30 น. ลำดับที่ 301 - 360 รายงานตัว ณ โดมสนามบาสเกตบอล

*นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาด้วย ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

 • รายงานตัววันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ โดมสนามบาสเกตบอล ตามเวลาที่กำหนด ดังนี้

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เวลา 08.30 - 09.30 น.

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เวลา 09.00 - 10.00 น.

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 เวลา 09.30 - 10.30 น.

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 เวลา 10.00 - 11.00 น.

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 เวลา 10.30 - 11.30 น.

*นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาด้วย ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

 • นักเรียนรายงานตัวด้วยตนเองในวันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องวิชาการ อาคาร ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน และเข้ารับการทดสอบความรู้ในวันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. (ตามตารางสอบ)

 • รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามเวลาที่กำหนดซึ่ง จะแจ้งในวันประกาศผลการสอบของนักเรียนห้องเรียนปกติ โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน ณ อาคารโดมสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ผู้ไม่มารายงานตามกำหนด วัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน

 • ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ผู้ไม่มามอบตัวตามกำหนด วัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน

 • เอกสารชี้แจ้งการรายงานตัวหัองเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 (ความสามารถพิเศษ) Click

NEWS Update

 • 24 มีนาคม 2564 เพิ่มตารางสอบ นักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

 • 20 มีนาคม 2564 เพิ่มเอกสารระเบียบการรับสมัคร ประเภทห้องเรียนปกติ

 • 17 มีนาคม 2564 เปิดระบบให้สามารถพิมพ์ใบสมัคร + บัตรประจำตัวผู้สมัคร

 • 15 มีนาคม 2564 เปิดระบบกรอกใบสมัคร online

 • 12 มีนาคม 2564 เพิ่มหัวข้อรู้ก่อนเลือกแผนการเรียน

 • 11 มีนาคม 2564 เพิ่มหัวข้อหลักฐานการรับสมัคร

 • 10 มีนาคม 2564 เพิ่มช่องทางการติดต่อสอบถามผ่าน LINE Official

 • 10 มีนาคม 2564 เพิ่มประกาศ/ระเบียบ การรับสมัครประเภทห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม. 4

 • 5 มีนาคม 2564 ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับโควตาโครงการเพชรพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2564

 • 1 มีนาคม 2564 แจ้งปฏิทินการรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

 • 1 มีนามคม 2564 ปรับระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัคร Admin @690xkkxc

ถามตอบเกี่ยวกับการสมัคร

สมัครห้องเรียนพิเศษแล้ว สามารถสมัครห้องเรียนปกติได้อีกไหม? ตอบ ในกรณีสอบไม่ได้ห้องเรียนพิเศษ สามารถสมัครสอบห้องเรียนปกติได้ กรณีสอบได้ห้องเรียนพิเศษแล้ว ท่านต้องสละสิทธิ์ก่อนกรอกใบสมัครห้องเรียนปกติ ถ้าตรวจพบว่าสมัครซ้ำซ้อนจะถูกตัดสิทธิ์ทั้งห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ

ยื่นใบสมัคร + หลักฐานการรับสมัครที่ ร.ร.แล้ว แต่ต้องการแก้ไขข้อมูลได้ไหม? ตอบ การยื่นใบสมัคร + หลักฐานการสมัครที่ ร.ร.แล้ว ถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ(login) แก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้อีกรวมทั้งลำดับการเลือกห้อง กรณี ร.ร. ตรวจสอบพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลไม่ถูกต้อง นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

ยื่นใบสมัครที่โรงเรียนไม่ตรงตามวันเวลาในใบสมัครได้ไหม? ตอบ การกำหนดเวลายื่นใบสมัครเป็นการออกโดยระบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการยื่นในสมัครของผู้สมัครเองและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรับสมัคร ดังนั้นทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องจัดสรรค์เวลาให้เหมาะสม จึงควรยื่นให้ตรงกับที่เอกสารระบุ

ถามตอบเกี่ยวกับระบบ

ลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องทำอย่างไร? ตอบ การกรอกใบสมัคร online เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงรายชื่อของผู้สมัคร และมี SMS ส่งกลับไปแจ้งที่โทรศัพท์มือถือของผู้สมัครเอง

กรอกใบสมัคร Online แล้วต้องการแก้ไขทำอย่างไร? ตอบ ให้เข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านที่ผู้สมัครกำหนด แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง กดปุ่มบันทึกข้อมูล แล้วทำการปริ้นต์ใบสมัคร+ใบเข้าห้องสอบ ใหม่

กรอกเลขบัตรประชาชนผู้สมัครผิดต้องการแก้ไขทำอย่างไร? ตอบ กรณีนี้เป็นเรื่องร้ายแรงถือว่าให้ข้อมูลเท็จต่อกรรมการรับสมัคร ให้ทำการติดต่อ Admin ผ่าน Line@ ของระบบรับสมัครเพื่อแก้ไขโดยด่วน

นักเรียนโครงการเพชรพระเกี้ยว สามารถสมัครสอบได้ไหม? ตอบ กรณีที่ไม่รับสิทธิ์โครงการเพชรพระเกี้ยว สามารถสมัครได้ตามปกติ แต่กรณีที่ยื่นยันสิทธิ์แล้ว ยังกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบอีก ทางคณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ทุกกรณี...


Benchamarachuthit Chanthaburi School | King Vajiravudh & Princess Bejaratana Educational Institues Network

10 Siyanuson Rd. Watmai Sub district, Mueang District, Chanthaburi Province, Thailand 22000

Tel. 039-311-170 Fax: 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th