ขั้นตอนการสมัคร

Benchamarachuthit Chanthaburi School.

ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ)

1. กรอกใบสมัคร Online จะได้รับ SMS ตอบรับการสมัคร ถ้าสมัครถูกต้องสมบูรณ์ จะปรากฏรายชื่อขึ้นที่หน้ารายงาน

2. Login เข้าสู่ระบบ (ถ้าจำไม่ได้ให้ดูที่ SMS) ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ของนักเรียนผู้สมัคร)และรหัสผ่านที่กรอกไว้ตอนสมัคร

3. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลผู้ปกครอง ข้อมูลการศึกษา (นักเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา จนกว่าจะกดยื่นใบสมัครในระบบ ระบบจึงจะ Lock ไม่ให้ Login แก้ไขข้อมูลได้) ถ้ามีการแก้ไขข้อมูล ให้ทำการกดปุ่มบันทึกทุกครั้ง และพิมพ์เอกสารออกมา จะมีอยู่ 2 ใบ

คือ

- ใบสมัคร

- บัตรประจำตัวผู้สมัคร

4. ยื่นใบสมัคร Online (กดปุ่มยื่นใบสมัคร)

5. เตรียมเอกสาร หลักฐานให้พร้อม รายละเอียด ใส่แฟ้มนำส่งในเช้าวันสอบ

6. เข้าสอบข้อเขียนตามกำหนดการ

7. ประกาศผลสอบ รายงานตัว มอบตัว


อุปกรณ์ที่นำเข้าห้องสอบได้ มีอะไรบ้าง

  1. ปากกา
  2. ดินสอดำ 2B
  3. ยางลบ
  4. กบเหลาดินสอ

เอกสารที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ มีอะไรบ้าง

  1. เอกสารบัตรประจำตัวผู้สมัคร
  2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย

ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)

1. กรอกใบสมัคร Online จะได้รับ SMS ตอบรับการสมัคร ถ้าสมัครถูกต้องสมบูรณ์ จะปรากฏรายชื่อขึ้นที่หน้ารายงาน

2. Login เข้าสู่ระบบ (ถ้าจำไม่ได้ให้ดูที่ SMS) ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ของนักเรียนผู้สมัคร)และรหัสผ่านที่กรอกไว้ตอนสมัคร

3. ตรวจสอบข้อมูลการเลือกแผนการเรียน ลำดับการเลือก ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลผู้ปกครอง ข้อมูลการศึกษา (นักเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา จนกว่าจะยื่นใบสมัครที่โรงเรียน ระบบจึงจะ Lock ไม่ให้ Login แก้ไขข้อมูลได้) ถ้ามีการแก้ไขข้อมูล ให้ทำการกดปุ่มบันทึกทุกครั้ง และพิมพ์เอกสารออกมา จะมีอยู่ 2 ใบ คือ

- ใบสมัคร

- บัตรประจำตัวผู้สมัคร

4. เตรียมเอกสาร หลักฐานให้พร้อม รายละเอียด

5. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ด้วยตนเองที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ณ จุดรับสมัคร ให้ตรงกับวันเวลาที่ระบบออกให้ (เท่านั้น) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครและการจัดการของเจ้าหน้าที่รับสมัคร

6. เมื่อยื่นใบสมัครที่โรงเรียนเสร็จสมบูรณ์ จะได้รับใบเข้าห้องสอบที่มีตราประทับและลายเซ็นต์เจ้าหน้าที่

7. เข้าสอบข้อเขียนตามกำหนดการ

8. ประกาศผลสอบ รายงานตัว มอบตัว