Benchamarachuthit Chanthaburi School. 

ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ)

           1. กรอกใบสมัคร Online จะได้รับ SMS ตอบรับการสมัคร ถ้าสมัครถูกต้องสมบูรณ์ จะปรากฏรายชื่อขึ้นที่หน้ารายงาน

 2. Login เข้าสู่ระบบ (ถ้าจำไม่ได้ให้ดูที่ SMS) ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ของนักเรียนผู้สมัคร)และรหัสผ่านเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือ

 3. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลผู้ปกครอง ข้อมูลการศึกษา (นักเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา จนกว่าจะกดยื่นใบสมัครในระบบ ระบบจึงจะ Lock ไม่ให้ Login แก้ไขข้อมูลได้) ถ้ามีการแก้ไขข้อมูล ให้ทำการกดปุ่มบันทึกทุกครั้ง และพิมพ์เอกสารออกมา จะมีอยู่ 2 ใบ 

คือ 

               - ใบสมัคร 

               - บัตรประจำตัวผู้สมัคร

 4. เตรียมเอกสาร หลักฐานให้พร้อม รายละเอียด

 5. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ด้วยตนเองที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ณ จุดรับสมัคร ให้ตรงกับวันเวลาที่ระบบออกให้ (เท่านั้น) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครและการจัดการของเจ้าหน้าที่รับสมัคร

 6. เมื่อยื่นใบสมัครที่โรงเรียนเสร็จสมบูรณ์ จะได้รับใบเข้าห้องสอบที่มีตราประทับและเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อ

 7. เข้าสอบข้อเขียนตามกำหนดการ 

 8. ประกาศผลสอบ รายงานตัว มอบตัว


ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)

           1. กรอกใบสมัคร Online จะได้รับ SMS ตอบรับการสมัคร ถ้าสมัครถูกต้องสมบูรณ์ จะปรากฏรายชื่อขึ้นที่หน้ารายงาน

 2. Login เข้าสู่ระบบ (ถ้าจำไม่ได้ให้ดูที่ SMS) ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ของนักเรียนผู้สมัคร)และรหัสผ่านเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือ

 3. ตรวจสอบข้อมูลการเลือกแผนการเรียน ลำดับการเลือก ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลผู้ปกครอง ข้อมูลการศึกษา (นักเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา จนกว่าจะยื่นใบสมัครที่โรงเรียน ระบบจึงจะ Lock ไม่ให้ Login แก้ไขข้อมูลได้) ถ้ามีการแก้ไขข้อมูล ให้ทำการกดปุ่มบันทึกทุกครั้ง และพิมพ์เอกสารออกมา จะมีอยู่ 2 ใบ คือ 

               - ใบสมัคร 

               - บัตรประจำตัวผู้สมัคร

 4. เตรียมเอกสาร หลักฐานให้พร้อม รายละเอียด

 5. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ด้วยตนเองที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ณ จุดรับสมัคร ให้ตรงกับวันเวลาที่ระบบออกให้ (เท่านั้น) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครและการจัดการของเจ้าหน้าที่รับสมัคร

 6. เมื่อยื่นใบสมัครที่โรงเรียนเสร็จสมบูรณ์ จะได้รับใบเข้าห้องสอบที่มีตราประทับและเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อ

 7. เข้าสอบข้อเขียนตามกำหนดการ 

 8. ประกาศผลสอบ รายงานตัว มอบตัว

อุปกรณ์ที่นำเข้าห้องสอบได้ มีอะไรบ้าง

เอกสารที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ มีอะไรบ้าง