ประกาศผล

Benchamarachuthit Chanthaburi School.

ประกาศผลห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 (ความสามารถพิเศษ)

ประกาศผล ม.1 ห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ)

ประกาศผล ม.4 ห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ)

ประกาศผลห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

ม.1

ม.4