ประกาศผล

Benchamarachuthit Chanthaburi School.

ประกาศผลห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4

ประกาศผล ม.1 ห้องเรียนปกติ

ประกาศผล ม.4 ห้องเรียนปกติ

ประกาศผลห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 (ความสามารถพิเศษ)

ประกาศผล ม.1 ห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ)

ประกาศผล ม.4 ห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ)

ประกาศผลห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

ม.1

ม.4