ประกาศผล

Benchamarachuthit Chanthaburi School.

ประกาศผลห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4

ม.1

ม.4

ประกาศผลห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 (ความสามารถพิเศษ)

ม.1

ม.4

ประกาศผลห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

ม.1

ม.4