Benchamarachuthit Chanthaburi School | King Vajiravudh & Princess Bejaratana Educational Institues Network

นักเรียนที่มีรายชื่อ รายงานตัว + เลือกแผนการเรียน วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลาตามลำดับแนบท้ายประกาศ ณ โดมสนามบาสเกตบอล

*ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

นักเรียนที่มีรายชื่อ รายงานตัววันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โดมสนามบาสเกตบอล

*ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

NEWS Update

  • 20 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  • 1 พฤษภาคม 2563 เพิ่มปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ใหม่ ปีการศึกษา 2563
  • 13 มีนาคม 2563 เพิ่มประกาศ / ระเบียบการ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียนปกติ(ความสามารถ)
  • 12 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
  • 11 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนพิเศษ และผลคัดเลือกประเภทห้องเรียนพิเศษ (โครงการเพชรพระเกี้ยว) ม.4
  • 20 กุมภาพันธ์ 2563 สถิติการกรอกใบสมัคร ม.1 และ ม.4 แยกตามวัน/แผนการเรียน
  • 17 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ปกครองและมอบตัว

ม.1 วันที่ 12 มีนาคม 2563

ม.4 วันที่ 13 มีนาคม 2563ติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัคร Admin

ถามตอบเกี่ยวกับการสมัคร

สมัครห้องเรียนพิเศษแล้ว สามารถสมัครห้องเรียนปกติได้อีกไหม? ตอบ ในกรณีสอบไม่ได้ห้องเรียนพิเศษ สามารถสมัครสอบห้องเรียนปกติได้ กรณีสอบได้ห้องเรียนพิเศษแล้ว ท่านต้องสละสิทธิ์ก่อนกรอกใบสมัครห้องเรียนปกติ ถ้าตรวจพบว่าสมัครซ้ำซ้อนจะถูกตัดสิทธิ์ทั้งห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ

ยื่นใบสมัคร + หลักฐานการรับสมัครที่ ร.ร.แล้ว แต่ต้องการแก้ไขข้อมูลได้ไหม? ตอบ การยื่นใบสมัคร + หลักฐานการสมัครที่ ร.ร.แล้ว ถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ(login) แก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้อีกรวมทั้งลำดับการเลือกห้อง กรณี ร.ร. ตรวจสอบพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลไม่ถูกต้อง นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

ยื่นใบสมัครที่โรงเรียนไม่ตรงตามวันเวลาในใบสมัครได้ไหม? ตอบ การกำหนดเวลายื่นใบสมัครเป็นการออกโดยระบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการยื่นในสมัครของผู้สมัครเองและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรับสมัคร ดังนั้นทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องจัดสรรค์เวลาให้เหมาะสม จึงควรยื่นให้ตรงกับที่เอกสารระบุ

ถามตอบเกี่ยวกับระบบ

ลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องทำอย่างไร? ตอบ การกรอกใบสมัคร online เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงรายชื่อของผู้สมัคร และมี SMS ส่งกลับไปแจ้งที่โทรศัพท์มือถือของผู้สมัครเอง

กรอกใบสมัคร Online แล้วต้องการแก้ไขทำอย่างไร? ตอบ ให้เข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านที่ผู้สมัครกำหนด แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง กดปุ่มบันทึกข้อมูล แล้วทำการปริ้นต์ใบสมัคร+ใบเข้าห้องสอบ ใหม่

กรอกเลขบัตรประชาชนผู้สมัครผิดต้องการแก้ไขทำอย่างไร? ตอบ กรณีนี้เป็นเรื่องร้ายแรงถือว่าให้ข้อมูลเท็จต่อกรรมการรับสมัคร ให้ทำการติดต่อ Admin ผ่าน Line@ ของระบบรับสมัครเพื่อแก้ไขโดยด่วน

นักเรียนโครงการเพชรพระเกี้ยว สามารถสมัครสอบได้ไหม? ตอบ กรณีที่ไม่รับสิทธิ์โครงการเพชรพระเกี้ยว สามารถสมัครได้ตามปกติ แต่กรณีที่ยื่นยันสิทธิ์แล้ว ยังกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบอีก ทางคณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ทุกกรณี...

ผู้ดูแลระบบ

โทรศัพท์ 039-311170 ต่อ 886 E-Mail : admin@bj.ac.th


Benchamarachuthit Chanthaburi School | King Vajiravudh & Princess Bejaratana Educational Institues Network

10 Siyanuson Rd. Watmai Sub district, Mueang District, Chanthaburi Province, Thailand 22000

Tel. 039-311-170 Fax: 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th

| กรอกใบสมัคร Online | เพชรพระเกี้ยว | ระเบียบ/ประกาศ | หลักฐานการสมัคร | ขั้นตอนการสมัคร | ประกาศผล