Benchamarachuthit Chanthaburi School | King Vajiravudh & Princess Bejaratana Educational Institues Network

หนังสือแจ้ง Click->

*ตามที่ โรงเรียนนัดหมายนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ประเภทห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ส่งเอกสาร ปพ.1 ในวันที่ 7 เมษายน 63 นั้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค “โควิด-19” ทางโรงเรียนขอเลื่อนการส่งเอกสารดังกล่าวออกไป โดยนัดหมายใหม่! ส่งเอกสาร ปพ.1 ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

นักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ

กรอกใบสมัคร Online วันที่ 16-25 มี.ค. 63 (เลื่อนการยื่นใบสมัครไม่มีกำหนด) กำหนดการ Click->

* ข้อควรระวัง สมัครห้องเรียนพิเศษแล้ว สามารถสมัครห้องเรียนปกติได้อีกไหม? ตอบ ในกรณีสอบไม่ได้ห้องเรียนพิเศษ สามารถสมัครสอบห้องเรียนปกติได้ กรณีสอบได้ห้องเรียนพิเศษแล้ว ท่านต้องสละสิทธิ์ก่อนกรอกใบสมัครห้องเรียนปกติ ถ้าตรวจพบว่าสมัครซ้ำซ้อนจะถูกตัดสิทธิ์ทั้งห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ

นักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ(ความสามารถพิเศษ)

กรอกใบสมัคร Online วันที่ 16-22 มี.ค. 63 (เลื่อนการยื่นใบสมัครไม่มีกำหนด) กำหนดการ Click->

 • นักเรียนที่สมัคร ความสามารถพิเศษ ต้องกรอกใบสมัคร ห้องเรียนปกติคู่กัน เพื่อเข้าสอบพร้อมหห้องเรียนปกติ จัดลำดับคะแนน

NEWS Update

 • 13 มีนาคม 2563 เพิ่มประกาศ / ระเบียบการ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียนปกติ(ความสามารถ)
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
 • 11 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนพิเศษ และผลคัดเลือกประเภทห้องเรียนพิเศษ (โครงการเพชรพระเกี้ยว) ม.4
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 สถิติการกรอกใบสมัคร ม.1 และ ม.4 แยกตามวัน/แผนการเรียน
 • 17 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ปกครองและมอบตัว

ม.1 วันที่ 12 มีนาคม 2563

ม.4 วันที่ 13 มีนาคม 2563

 • 17 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดระบบกรอกใบสมัคร Online ห้องเรียนพิเศษ ม. 1 และ ม.4
 • 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพิ่มขั้นตอนการสมัคร ห้องเรียนพิเศษ ม. 1 และ ม.4 Click->
 • 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพิ่มระเบียบการ/ประกาศ ห้องเรียนพิเศษ ม. 1 และ ม.4 Click->
 • 10 กุมภาพันธ์ 2563 เพิ่มหลักฐานการยื่นใบสมัคร ม. 1 และ ม.4


ติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัคร Admin

ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4

ม.1 ห้องเรียนปกติ

 • 16-25 มีนาคม 2563 กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์
 • 21-25 มีนาคม 2563 ยื่นใบสมัคร(ตามวันที่ระบุในใบสมัคร)
 • 28 มีนาคม 2563 วันสอบ
 • 1 เมษายน 2563 วันประกาศผลสอบและรายงานตัว
 • 6 เมษายน 2563 วันประชุมผู้ปกครองและมอบตัว

*วิชาที่สอบ : ภาษาไทย / วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์ / สังคมศึกษา / ภาษาอังกฤษ


ม.4 ห้องเรียนปกติ

 • 16-25 มีนาคม 2563 กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์
 • 21-25 มีนาคม 2563 ยื่นใบสมัคร(ตามวันที่ระบุในใบสมัคร)
 • 29 มีนาคม 2563 วันสอบ
 • 4 เมษายน 2563 วันประกาศผลสอบและรายงานตัว
 • 5 เมษายน 2563 เลือกแผนการเรียน
 • 7 เมษายน 2563 วันประชุมผู้ปกครองและมอบตัว

*วิชาที่สอบ : ภาษาไทย / วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์ / สังคมศึกษา / ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ) ม.1 และ ม.4

ม.1 ห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ)

 • 16-22 มีนาคม 2563 กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์
 • 21-22 มีนาคม 2563 ยื่นใบสมัคร(ตามวันที่ระบุในใบสมัคร)
 • 24 มีนาคม 2563 วันสอบปฏิบัติ + ผลงาน
 • 26 มีนาคม 2563 วันประกาศผลสอบและรายงานตัว(ความสามารถพิเศษ)
 • 28 มีนาคม 2563 วันสอบ
 • 1 เมษายน 2563 วันประกาศผลสอบและรายงานตัว
 • 6 เมษายน 2563 วันประชุมผู้ปกครองและมอบตัว

*วิชาที่สอบ : ภาษาไทย / วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์ / สังคมศึกษา / ภาษาอังกฤษ


ม.4 ห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ)

 • 16-22 มีนาคม 2563 กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์
 • 21-22 มีนาคม 2563 ยื่นใบสมัคร(ตามวันที่ระบุในใบสมัคร)
 • 24 มีนาคม 2563 วันสอบปฏิบัติ + ผลงาน
 • 26 มีนาคม 2563 วันประกาศผลสอบและรายงานตัว(ความสามารถพิเศษ)
 • 29 มีนาคม 2563 วันสอบ
 • 4 เมษายน 2563 วันประกาศผลสอบและรายงานตัว
 • 5 เมษายน 2563 เลือกแผนการเรียน
 • 7 เมษายน 2563 วันประชุมผู้ปกครองและมอบตัว

*วิชาที่สอบ : ภาษาไทย / วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์ / สังคมศึกษา / ภาษาอังกฤษ

ถามตอบเกี่ยวกับการสมัคร

สมัครห้องเรียนพิเศษแล้ว สามารถสมัครห้องเรียนปกติได้อีกไหม? ตอบ ในกรณีสอบไม่ได้ห้องเรียนพิเศษ สามารถสมัครสอบห้องเรียนปกติได้ กรณีสอบได้ห้องเรียนพิเศษแล้ว ท่านต้องสละสิทธิ์ก่อนกรอกใบสมัครห้องเรียนปกติ ถ้าตรวจพบว่าสมัครซ้ำซ้อนจะถูกตัดสิทธิ์ทั้งห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ

ยื่นใบสมัคร + หลักฐานการรับสมัครที่ ร.ร.แล้ว แต่ต้องการแก้ไขข้อมูลได้ไหม? ตอบ การยื่นใบสมัคร + หลักฐานการสมัครที่ ร.ร.แล้ว ถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ(login) แก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้อีกรวมทั้งลำดับการเลือกห้อง กรณี ร.ร. ตรวจสอบพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลไม่ถูกต้อง นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

ยื่นใบสมัครที่โรงเรียนไม่ตรงตามวันเวลาในใบสมัครได้ไหม? ตอบ การกำหนดเวลายื่นใบสมัครเป็นการออกโดยระบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการยื่นในสมัครของผู้สมัครเองและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรับสมัคร ดังนั้นทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องจัดสรรค์เวลาให้เหมาะสม จึงควรยื่นให้ตรงกับที่เอกสารระบุ

ถามตอบเกี่ยวกับระบบ

ลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องทำอย่างไร? ตอบ การกรอกใบสมัคร online เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงรายชื่อของผู้สมัคร และมี SMS ส่งกลับไปแจ้งที่โทรศัพท์มือถือของผู้สมัครเอง

กรอกใบสมัคร Online แล้วต้องการแก้ไขทำอย่างไร? ตอบ ให้เข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านที่ผู้สมัครกำหนด แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง กดปุ่มบันทึกข้อมูล แล้วทำการปริ้นต์ใบสมัคร+ใบเข้าห้องสอบ ใหม่

กรอกเลขบัตรประชาชนผู้สมัครผิดต้องการแก้ไขทำอย่างไร? ตอบ กรณีนี้เป็นเรื่องร้ายแรงถือว่าให้ข้อมูลเท็จต่อกรรมการรับสมัคร ให้ทำการติดต่อ Admin ผ่าน Line@ ของระบบรับสมัครเพื่อแก้ไขโดยด่วน

นักเรียนโครงการเพชรพระเกี้ยว สามารถสมัครสอบได้ไหม? ตอบ กรณีที่ไม่รับสิทธิ์โครงการเพชรพระเกี้ยว สามารถสมัครได้ตามปกติ แต่กรณีที่ยื่นยันสิทธิ์แล้ว ยังกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบอีก ทางคณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ทุกกรณี...

ผู้ดูแลระบบ

โทรศัพท์ 039-311170 ต่อ 886 E-Mail : admin@bj.ac.th


Benchamarachuthit Chanthaburi School | King Vajiravudh & Princess Bejaratana Educational Institues Network

10 Siyanuson Rd. Watmai Sub district, Mueang District, Chanthaburi Province, Thailand 22000

Tel. 039-311-170 Fax: 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th

| กรอกใบสมัคร Online | เพชรพระเกี้ยว | ระเบียบ/ประกาศ | หลักฐานการสมัคร | ขั้นตอนการสมัคร | ประกาศผล