Benchamarachuthit Chanthaburi School  |  King Vajiravudh & Princess Bejaratana Educational Institues Network 

ห้องเรียนปกติ

หลักฐานการสมัคร ม.1 (ห้องเรียนปกติ)

          1. ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (กรอกใบสมัคร Online และสั่งพิมพ์)

          2. เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 2 (ปพ.1 :ป) ที่แสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5  หรือใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเดิม (ตัวจริง 1 ฉบับ) 

          3. ทะเบียนบ้าน ของนักเรียน (ตัวจริง + สำเนา 1 ฉบับ) 

          4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน แต่งเครื่องแบบนักเรียนไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาดำ) ใช้ติดในใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้สมัคร

หลักฐานการสมัคร ม.4 (ห้องเรียนปกติ)

          1. ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (กรอกใบสมัคร Online และสั่งพิมพ์)

          2. เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 (ปพ.1 :บ) ที่แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม (ตัวจริง 1 ฉบับ) 

          3. ทะเบียนบ้าน ของนักเรียน (ตัวจริง + สำเนา 1 ฉบับ) 

          4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน แต่งเครื่องแบบนักเรียนไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาดำ) ใช้ติดในใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้สมัคร

หลักฐานการสมัคร ม.1 (ความสามารถพิเศษ)

          1. ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (กรอกใบสมัคร Online และสั่งพิมพ์)

          2. เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 2 (ปพ.1 :ป) ที่แสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5  หรือใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเดิม (ตัวจริง 1 ฉบับ) 

          3. ทะเบียนบ้าน ของนักเรียน (ตัวจริง + สำเนา 1 ฉบับ) 

          4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน แต่งเครื่องแบบนักเรียนไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาดำ) ใช้ติดในใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้สมัคร

          5. หลักฐานเกียรติบัตร หรือเอกสารประกอบความสามารถพิเศษ(ยื่นในวันสอบปฏิบัติ)

หลักฐานการสมัคร ม.4 (ความสามารถพิเศษ)

          1. ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (กรอกใบสมัคร Online และสั่งพิมพ์)

          2. เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 (ปพ.1 :บ) ที่แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม (ตัวจริง 1 ฉบับ) 

          3. ทะเบียนบ้าน ของนักเรียน (ตัวจริง + สำเนา 1 ฉบับ) 

          5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน แต่งเครื่องแบบนักเรียนไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาดำ) ใช้ติดในใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้สมัคร

          6. หลักฐานเกียรติบัตร หรือเอกสารประกอบความสามารถพิเศษ(ยื่นในวันสอบปฏิบัติ)

ห้องเรียนพิเศษ

หลักฐานการสมัคร ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ)

          1. ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (กรอกใบสมัคร Online และสั่งพิมพ์)

          2. เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 2 (ปพ.1 :ป) ที่แสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนเดิม (ตัวจริง)

          3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน แต่งเครื่องแบบนักเรียนไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาดำ) ใช้ติดในใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้สมัคร 

          4. ค่าเอกสารการสอบ 100 บาท

*กรณี สมัครห้องเรียนพิเศษ SMTE สสวท. (ม.4) มีสัญชาติไทย

หลักฐานการสมัคร ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)

          1. ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (กรอกใบสมัคร Online และสั่งพิมพ์)

          2. เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 (ปพ.1 :บ) ที่แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ม.1 – ม.3) จากโรงเรียนเดิม (ตัวจริง)

          3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน แต่งเครื่องแบบนักเรียนไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาดำ) ใช้ติดในใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้สมัคร

          4. ค่าเอกสารการสอบ 100 บาท

*กรณี สมัครห้องเรียนพิเศษ SMTE สสวท. (ม.4) มีสัญชาติไทย