หลักฐานการสมัคร

Benchamarachuthit Chanthaburi School.

ห้องเรียนปกติ

หลักฐานการสมัคร ม.1 (ห้องเรียนปกติ)

1. ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (กรอกใบสมัคร Online และสั่งพิมพ์)

2. เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 2 (ปพ.1 :ป) ที่แสดงผลการเรียน 2 ปีการศึกษา หรือใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเดิม (ตัวจริง + สำเนา 1 ฉบับ)

3. ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียนเดิม (ตัวจริง 1 ฉบับ)

4. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและฉบับสำเนาที่มีชื่อของนักเรียน (ตัวจริง + สำเนา 1 ฉบับ)

5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน แต่งเครื่องแบบนักเรียนไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาดำ) ใช้ติดในใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้สมัคร

หลักฐานการสมัคร ม.4 (ห้องเรียนปกติ)

1. ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (กรอกใบสมัคร Online และสั่งพิมพ์)

2. เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 (ปพ. 1 : บ) ที่แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดิม (ตัวจริง + สำเนา 1 ฉบับ)

3. ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียนเดิม (ตัวจริง 1 ฉบับ)

4. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและฉบับสำเนาที่มีชื่อของนักเรียน (ตัวจริง + สำเนา 1 ฉบับ)

5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน แต่งเครื่องแบบนักเรียนไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาดำ) ใช้ติดในใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้สมัคร


หลักฐานการสมัคร ม.1 (ความสามารถพิเศษ)

1. ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (กรอกใบสมัคร Online และสั่งพิมพ์)

2. เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 2 (ปพ.1 :ป) ที่แสดงผลการเรียน 2 ปีการศึกษา หรือใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเดิม (ตัวจริง + สำเนา 1 ฉบับ)

3. ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียนเดิม (ตัวจริง 1 ฉบับ)

4. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและฉบับสำเนาที่มีชื่อของนักเรียน (ตัวจริง + สำเนา 1 ฉบับ)

5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน แต่งเครื่องแบบนักเรียนไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาดำ) ใช้ติดในใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้สมัคร

6. หลักฐานเกียรติบัตร หรือเอกสารประกอบความสามารถพิเศษ(ยื่นในวันสอบปฏิบัติ)

หลักฐานการสมัคร ม.4 (ความสามารถพิเศษ)

1. ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (กรอกใบสมัคร Online และสั่งพิมพ์)

2. เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 (ปพ. 1 : บ) ที่แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดิม (ตัวจริง + สำเนา 1 ฉบับ)

3. ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียนเดิม (ตัวจริง 1 ฉบับ)

4. ทะเบียนบ้านฉบับจริงและฉบับสำเนาที่มีชื่อของนักเรียน (ตัวจริง + สำเนา 1 ฉบับ)

5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน แต่งเครื่องแบบนักเรียนไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาดำ) ใช้ติดในใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้สมัคร

6. หลักฐานเกียรติบัตร หรือเอกสารประกอบความสามารถพิเศษ(ยื่นในวันสอบปฏิบัติ)

ห้องเรียนพิเศษ

หลักฐานการสมัคร ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ)

1. ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (กรอกใบสมัคร Online และสั่งพิมพ์)

2. เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 2 (ปพ.1 :ป) ที่แสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนเดิม (ตัวจริง + สำเนา 1 ฉบับ)

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน แต่งเครื่องแบบนักเรียนไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาดำ) ใช้ติดในใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้สมัคร

4. ค่าเอกสารการสอบ 100 บาท

หลักฐานการสมัคร ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)

1. ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (กรอกใบสมัคร Online และสั่งพิมพ์)

2. เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 (ปพ.1 :บ) ที่แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ม.1 – ม.3) จากโรงเรียนเดิม (ตัวจริง + สำเนา 1 ฉบับ)

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน แต่งเครื่องแบบนักเรียนไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาดำ) ใช้ติดในใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้สมัคร

4. ค่าเอกสารการสอบ 100 บาท